Badania gruntoweZasada jest prosta. Za badania geotechniczne zawsze trzeba zapłacić. Dzieje się to na początku inwestycji po cenie "promocyjnej", albo już po zakończeniu budowy, ale wtedy koszty są nieporównywalnie większe. Dlatego podstawowa wiedza, którą inwestor powinien posiąść przed zleceniem projektowania, to rodzaj i jakość gruntu, na którym inwestycja ma powstać.

Rodzajów badań gruntowych jest bardzo dużo. Nie wszystkie są przydatne dla inwestora na danym terenie i dla określonego rodzaju budowy. Jednak dobrze dobrane badania mogą bardzo zmniejszyć koszty budowy. Projektant, który zna parametry gruntu, może w znacznym stopniu zoptymalizować posadowienie budynku. Optymalizacja może wynieść kilkadziesiąt, a nawet czasem kilkaset procent kosztów posadowienia. Jednak trzeba pamiętać, że zbyt optymistyczne podejście do nośności gruntu może spowodować awarię wykonanych obiektów. Naprawy, jakich potem one wymagają, są bardzo drogie, często równe nakładom  wystarczającym do wybudowania nowego obiektu.

Dobra znajomość podłoża ma ogromny wpływ na koszty i powodzenie inwestycji, jednak wciąż często zdarzają się sytuacje, gdy obiekty są projektowane bez wzięcia pod uwagę uwarunkowań geotechnicznych. Niestety efektem takich działań często jest rezygnacja inwestora z rozpoczęcia budowy i sprzedaż działki. Dopiero kolejni właściciele tych działek, znając problemy gruntowe, rozpoczynają swe działania od współpracy z geotechnikiem i na podstawie jego badań oraz wniosków przekazują architektom dane do projektowania, które uwzględniają rodzaj i jakość gruntu.

Zmienność układu gruntu poniżej poziomu terenu nie zawsze odpowiada jego ukształtowaniu. Nawet na płaskich działkach w jednym miejscu działki mogą występować grunty nienośne, a w innym grunty budowlane. Zawsze należy więc uzgodnić z geotechnikiem, jaki jest planowany zakres projektu i jakie należy do tego celu zaprojektować badania.

Drugim problemem po braku koniecznych badań jest ich niewystarczająca dokładność lub brak pewnych danych w sytuacji, gdy inwestor jednak zdecydował się te badania przeprowadzić. Dlatego ogromnie ważna jest jakość i dokładność wykonywanych badań geotechnicznych. Takie badania wykonywane dla posadowienia obiektów zawsze muszą się kończyć w gruntach nośnych w strefie, w której dodatkowe naprężenia od projektowanych konstrukcji są zaniedbywalne. Przykładowo, dla domków jednorodzinnych głębokość badań można wstępnie zaprojektować na kilka metrów. Jednak zlecając badania, należy zawrzeć klauzulę, że rozpoznanie musi być doprowadzone do warstwy nośnej, mogącej przenieść obciążenia od budynku. Trzeba też podkreślić, że nie wystarczy tylko „dotknąć” warstwy nośnej, ale powinna ona być rozpozna na minimum 2-3 m.

Dodatkowym elementem, występującym przy obiektach większych, są sondowania geotechniczne. O ile przy małych obiektach mogą być one przydatne, o tyle dla inwestycji dużych stają się wręcz podstawową, obok wierceń, metodą rozpoznawania gruntu.

Wiercenia geologiczne mają za zadanie rozpoznanie rodzaju gruntu. Na ich podstawie określa się, z czego zbudowane jest podłoże działki. Natomiast sondowania mają za zadanie określenie stanu gruntu (czy jest słaby, czy mocny). Jeżeli, przykładowo, jest luźny, to wymaga wzmocnienia przed posadowieniem. Jeżeli jest zagęszczony, to nadaje się do budowy od razu. Taka sytuacja występuje w przypadku gruntów niespoistych, natomiast w przypadku gruntów spoistych sprawdza się, czy grunt jest zwarty, twardoplastyczny (warunki dobre do posadowienia), czy plastyczny lub w skrajnych przypadkach płynny (wymagający wzmocnienia, wymiany lub odseparowania od konstrukcji).

Oprócz badań terenowych bardzo ważne są badania laboratoryjne. Nie tylko uzupełnią informacje o rodzaju i stanie gruntu, ale potrafią modelować różne procesy występujące w gruncie i dać odpowiedź, jak będzie się zachowywał ("pracował") budynek jeszcze w fazie jego projektowania.

Podsumowując, przed rozpoczęciem inwestycji należy sprawdzić, jakie pod nią znajduje się podłoże. Głębokość i rodzaj badań należy zaprojektować na podstawie planu koncepcyjnego obiektu. Pieniądze wydane na tę cześć prac związanych z przygotowaniem inwestycji nigdy nie są „wyrzucone w błoto”, a raczej skutecznie zabezpieczają przed taką sytuacją.Galeria

Porady dla niewtajemniczonych

Badania gruntowe

Informacja, za którą zawsze watro zapłacić.

zobacz więcej +

Rozwiązania geotechniczne

Inwestor zawsze staje przed wyborem: budujemy szybko i drogo czy wolniej i taniej.

zobacz więcej +

Domki na palach

Rozwiązanie tanie i bezpieczne dla wszystkich rodzajów gruntów.

zobacz więcej +