Obudowa berlińska

Obudowa berlińska (ang. soldier pile wall)
Po raz pierwszy została zastosowana w czasie budowy pierwszej linii metra w Berlinie w 1912 r. Od tamtej pory jest jedną z najbardziej popularnych obudów wykopów o ścianach pionowych.
Chroni wykopy o głębokości (Hw) nawet do 8–10 metrów, jeżeli jest podparta rozporą lub kotwą gruntową, zazwyczaj jednak są to wykopy o głębokości do 6 metrów. Obudowa berlińska nie zabezpiecza przed napływem wód gruntowych i przy ich wysokim stanie nie może być wykonywana.
Głównym elementem konstrukcyjnym obudowy berlińskiej są stalowe pale wykonane z profili dwuteowych (IPE lub HEB, czasem dopuszcza się inne profile). Pale przenoszą parcie od gruntu. Pomiędzy palami znajduje się opinka mająca za zadanie zabezpieczenie przed obwałami gruntu.


Rozstaw pali (R) waha się od 1 do 3 metrów w zależności od rodzaju gruntu, głębokości wykopu i schematu statycznego pracy obudowy.
Opinka jest wykonywana na ogół z drewnianych bali (czasem stosuje się dyle żelbetowe lub wypraski stalowe).
Pale pogrążane są w grunt przy pomocy wibromłota lub montowane w otworach wierconych. Otwory pod pale obudowy berlińskiej wypełnia się zawiesiną samotwardniejącą cementowo-bentonitową o wytrzymałości około 1 MPa.
Wykop głębi się etapami na głębokość dostosowaną do rodzaju gruntu. W zależności od gruntu i rozstawu pali  przygotowuje się wykopy i zakłada opinkę. W przypadku niewielkich sączeń wody gruntowej pod opinkę zakłada się włókninę.
W przypadku obudowy podpieranej wykonuje się wykop do głębokości około 50 cm poniżej poziomu podparcia. Po wykonaniu podparcia kontynuuje się głębienie wykopu.
Podparcie obudowy może być zapewnione przez kotwie gruntowe lub stalową konstrukcję rozpierającą składającą się z oczepów zastrzałów i rozpór.
Kotwie mogą być wykonane na oczepach stalowych lub bezpośrednio na konstrukcji pala. W przypadku oparcia głowicy kotwi na palu dwuteowym wykonuje się specjalne rury umożliwiające przejście kotwi przez pal i ewentualne wzmocnienia pala w rejonie głowicy. Na obudowach berlińskich mają zastosowanie iniekcyjne kotwie gruntowe tymczasowe.
Po wykonaniu kotew i ich sprężeniu kontynuuje się głębienie wykopu. W razie potrzeby podparcie obudowy można zapewnić konstrukcją stalową.
W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych w trakcie głębienia sukcesywnie uruchamia się odwodnienie.
Wykop wykonuje się do rzędnej posadowienia stóp, ław lub dna płyty fundamentowej. W przypadku występowania pod nimi gruntów nienośnych wykop pogłębia się do rzędnej spągu tych gruntów, usuwa się je i wykonuje zasypkę gruntami niespoistymi.
Wszystkie roboty można wykonywać systemem potokowym, co pozwala na rozpoczęcie robót konstrukcyjnych przed ostatecznym zakończeniem robót zabezpieczających i głębienia wykopu.
Obudowa berlińska powoduje odprężenie gruntu za obudową i z tego powodu nie jest zalecana do wykonywania w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących fundamentów lub instalacji uzbrojenia podziemnego.
Pierwszą, główną zaletą tego typu obudowy jest jej koszt, ponieważ jest ona stosunkowo tanim zabezpieczeniem wykopu. Drugą zaletą jest szybkość jej instalowania. W przypadku pali wibrowanych można je odkopywać już następnego dnia po ich wykonaniu, a w przypadku pali wierconych w zasadzie można rozpocząć głębienie wykopu kilka dni po wlaniu zaczynu. Trzecią zaletą jest możliwość dostosowywania przebiegu obudowy na budowie.  W przypadku wystąpienie przeszkód w gruncie (np. kamieni narzutowych, pozostałości po konstrukcjach, instalacji uzbrojenia podziemnego) można pale przestawić i kontynuować roboty. Czwartą zaletą jest to, że nie potrzeba do jej wykonania ciężkiego, specjalistycznego sprzętu.
Wadą obudowy berlińskiej jest to, że nie można zakładać opinki przy dużym napływie wód gruntowych. Dodatkowo w trakcie zakładania opinki mogą wystąpić rozluźnienia gruntu powodujące zmianę struktury powierzchni chronionej. Z tego głównie powodu nie zaleca się jej stosowania przy obiektach kubaturowych lub wrażliwych na odkształcenia gruntu.


Porady dla niewtajemniczonych

Badania gruntowe

Informacja, za którą zawsze watro zapłacić.

zobacz więcej +

Rozwiązania geotechniczne

Inwestor zawsze staje przed wyborem: budujemy szybko i drogo czy wolniej i taniej.

zobacz więcej +

Domki na palach

Rozwiązanie tanie i bezpieczne dla wszystkich rodzajów gruntów.

zobacz więcej +